درباره پروژه...!

  • دسته بندی: سایت اختصاصی
  • مشتری: چسب فردوسی
  • تاریخ پروژه: 30/06/2023
  • :آدرس پروژه

چسب فردوسی

چسب چیست؟ چگونه تولید می شود؟ آیا برای چسپاندن هر قطعه ای می توان از هر چسپی استفاده کرد؟ همیشه نمی توان با سوراخ کردن، وسایل را بهم چسپاند همیشه نمی توان آنها را با طنابی یا نخی بهم وصل کرد، با توجه به گذشت زمان و تغییر در نیازها، سلایق بشر، ظرافت در زیبایی و یا نیاز به قدرت چسپندگی بالا در اجسام باعث شد بشریت از چسب استفاده کند.